Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016r. informuję, iż:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce ul. Traugutta 9 tel. 29 760 22 37.
– dane kontaktowe inspektora ochrony danych w SOSW: iod@ostroleka.edu.pl
– Pani/Pana dane osobowe i Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów, kontroli i realizacji obowiązku szkolnego, promocji szkoły, udziału w konkursach, organizacji wycieczek, ubezpieczenia, działań opiekuńczych, prowadzenia karty zdrowia, opieki zdrowotnej, medycznej prowadzonej na terenie placówki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych, korzystania z dziennika elektronicznego, kontaktów nauczyciel-rodzic, odrębnie zbieranych zgód, rekrutacji do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej na podstawie wyrażonej zgody, art. 6 ust. 1;
– odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą: dyrektor, wicedyrektor, kierownik internatu, pracownicy administracji i księgowości, nauczyciele, bibliotekarz, psycholog, pielęgniarka, inspektor ochrony danych osobowych, na wniosek uprawnione organy publiczne;
– Pani/Pana dane osobowe i dziecka będą przechowywane zgodnie
z wymaganym czasem przechowywania dokumentacji – nie dłużej niż przez okres 50 lat na podstawie art. 4 rozporządzenia MEN z 25.08.2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz. U. z 2017r. poz. 1646;
– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania;
– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana i dziecka narusza przepisy rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r.  o ochronie danych osobowych;
– podanie przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania konsekwencją nie podania danych osobowych będzie nie zrealizowanie celów w jakich zbierane są dane osobowe.

Nie jest przewidywane przekazywanie informacji do państw trzecich.

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.