1 czerwca 2020r. minister Dariusz Piątkowski poinformował, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwca.
Podczas konferencji szef MEN złożył dzieciom życzenia z okazji ich święta – „w tym wyjątkowym dniu życzę Wam radości, uśmiechu oraz spełnienia marzeń”. Podkreślił także, że dzieci zawsze powinna otaczać miłość, troska i opieka najbliższych.


Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Zgodnie z wytycznymi MEN od dnia 1 czerwca 2020r. przywrócone zostają zajęcia praktyczne dla uczniów klasy III branżowej szkoły I stopnia.
Umożliwienie powrotu uczniom klasy III branżowej szkoły I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS i MZ dotyczącymi zajęć praktycznych.

Wytyczne_MEN_GIS_i_MZ_dotyczące_zajęć_praktycznych


Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Od 1 czerwca 2020r. uczniowie wszystkich klas z poszczególnych szkół mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie Ośrodka. Udział w konsultacjach jest dobrowolny.
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konsultacji w wybranej szkole.

Konsultacje – Szkoła Podstawowa pion a

Konsultacje – Szkoła Podstawowa pion b

Konsultacje – Szkoła Branżowa

Konsultacje – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Prosimy również o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi powyższych zajęć, Procedurą zapewniającą bezpieczeństwo obowiązującą w szkołach wchodzących w skład SOSW im. ks. J. Twardowskiego w Ostrołęce w okresie pandemii COVID-19.

Konsultacje z nauczycielami – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Procedura bezpieczeństwa w SOSW

Konsultacje z nauczycielami – deklaracja udziału ucznia w zajęciach


Drodzy Uczniowie klasy VIII,
Centralna Komisja Egzaminacyjna, w porozumieniu z ministrem MEN, ustaliła harmonogram egzaminu ósmoklasisty:
1. Język polski16 czerwca 2020r. (wtorek) – godz. 9.00.
2. Matematyka – 17 czerwca 2020r. (środa) – godz. 9.00.
3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020r. (czwartek) – godz. 9.00.
Podane terminy dotyczą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w SOSW w czasie pandemii covid – 19.

Procedura bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w SP w SOSW w czasie pandemii covid-19

 


Od 25 marca 2020r. otwarta będzie, w ramach konsultacji, biblioteka szkolna w godz. 9.00.12.00. od poniedziałku do piątku.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej obowiązujące od dnia 25.05.2020r. (w okresie pandemii COVID – 19):
1. W bibliotece w tym samym czasie przebywać będzie mogła tylko 1 osoba.
2. Bezwzględnie zaleca się zachowanie bezpiecznych odległości (minimum 2 m) między użytkownikami oczekującymi na wejście do biblioteki.
3. Przebywających w bibliotece zobowiązuje się do noszenia masek lub przyłbic ochronnych. Użytkownik bez zasłoniętego nosa i ust nie zostanie obsłużony.
4. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i czytelni.
5. Książki do wypożyczenia podawane będą wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza.
6. Każda zwrócona książka obowiązkowo będzie poddana minimum 3 – dniowej kwarantannie, licząc od następnego dnia. Po tym czasie książki wrócą na półki i będą mogły być ponownie wypożyczone.


Szanowni Rodzice,
od 25.05.2020r. w Ośrodku odbywać się będą zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej oraz konsultacje z nauczycielami dla uczniów klasy VIII. Przywrócone zostają również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
Prosimy Państwa o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi powyższych zajęć; Procedurą zapewniającą bezpieczeństwo obowiązującą w szkołach wchodzących w skład SOSW im. ks. J. Twardowskiego w Ostrołęce w okresie pandemii COVID-19; Procedurą bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówce.

Szkoła podstawowa – kl. I – III

Szkoła podstawowa – kl. I – III – wytyczne GIS, MZ i MEN

Procedura bezpieczeństwa w SOSW

Szkoła podstawowa – kl. I – III – deklaracja udziału ucznia w zajęciach

Konsultacje z nauczycielami w szkole

Konsultacje z nauczycielami – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Procedura bezpieczeństwa w SOSW

Konsultacje z nauczycielami – deklaracja udziału ucznia w zajęciach

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej

Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze, WWR – rekomendacje GIS

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć specjalistycznych w SOSW

Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze, WWR – deklaracja udziału dziecka w zajęciach


W sprawie czasowego zawieszenia organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno –
wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW w Ostrołęce
ul. R. Traugutta 9 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19

Zarządzenie 4


Drodzy Uczniowie, Rodzice,
13 maja 2020r. Minister Edukacji Narodowej przekazał następujące informacje:

 

 

 

 

 

 

 

Od 18 maja 2020r. ministerstwo przywraca, za zgodą rodziców, możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla:
–  dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

 

 

 

 

 

 

 

Od 25 maja 2020r.:
ministerstwo przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Utrzymuje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 czerwca 2020r.:
– uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.


Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego im. ks. Jana
Twardowskiego w Ostrołęce z dnia 05.05.2020r W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Ostrołęce ul. R. Traugutta 9 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem     i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 3-2020


2 maja 2020r. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl przekazała na ręce Dyrektor Ośrodka pani Katarzyny Bobrowskiej 4 laptopy dla uczniów do nauki zdalnej w domu. Sprzęt przekazany w ramach akcji #LaptopDlaUcznia udostępniony zostanie uczniom na czas nauki zdalnej.
Bardzo serdecznie dziękujemy Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatii za ten wspaniały dar.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w akcji w mediach społecznościowych oraz darczyńcom, którzy włączyli się w zbiórkę pieniędzy na zakup laptopów.
Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli, możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. Wyrażając swą wdzięczność zapewniamy, że zachowamy w pamięci ten piękny gest dobroci.