Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z jadłospisem obowiązującym w placówce w dniach 19 – 23.10.2020r.
jadłospis 19 – 23.10

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

ROK SZKOLNY 2020/2021

Dni wolne od nauki szkolnej:

11 listopada 2020r. (środa) – Narodowe Święto Niepodległości
1 stycznia 2021r. (piątek) – Nowy Rok
6 stycznia 2021r. (środa) – Święto Trzech Króli
Ferie zimowe: 18 – 31 stycznia 2021r.
3 maja 2021r. (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja
3 czerwca 2021r. (czwartek) – Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, uczniowie objęci zajęciami opiekuńczo  – wychowawczymi:

14 października 2020r. (środa) – Dzień Edukacji Narodowej
23, 24, 28, 29, 30, 31 grudnia 2020r. (środa, czwartek//poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) – Zimowa przerwa świąteczna
1, 2, 6 kwietnia 2021r. (czwartek, piątek//wtorek) – Wiosenna przerwa świąteczna
25, 26, 27 maja 2021r. (wtorek, środa, czwartek)  – Egzamin Ósmoklasisty
22 czerwca 2021r. (wtorek) – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021r.

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo,
W roku szkolnym 2020/2021 składka na Ubezpieczenie wynosi 38 zł. Wpłat można dokonywać u pielęgniarki szkolnej.
Składka na Komitet Rodzicielski pozostaje bez zmian w kwocie 30 zł. Wpłat można dokonać w księgowości placówki.
Zachęcamy także Wszystkich Rodziców do czynnego udziału w naszej działalności.
Z poważaniem,
Przewodnicząca Rady Rodziców
Dorota Jadczak

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi kwestii ubezpieczenia.

OWU NNW Szkolne IV RODO-1
Obowiazek Informacyjny Administratora Danych Osobowych-1
Ścieżka Likwidacji Roszczeń NNW Szkolne-1
Zgloszenie_Szkody_NNW

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Drodzy Rodzice Dzieci i Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem,
zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną ofertą zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów, które odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce.
Wszystkich Rodziców zainteresowanych, aby ich dziecko uczyło się w bezpiecznej i przyjaznej uczniowi placówce, zapraszamy do naszego Ośrodka.

 

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Rodzice,
w okresie, w którym dużo czasu spędzamy wspólnie, szczególnie ważne są słowa, które dają Państwa dzieciom – siłę, poczucie bezpieczeństwa, radość – dają im „supermoc”.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.
słowa dają moc

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo
Zachęcamy do zapoznania się z aktualną informacją dotyczącą zawieszania zajęć w przedszkolach i  szkołach.

https://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/zawieszenie_zajec_w_szkolach_przedszkolach_zlobkach

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Drodzy Rodzice,

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, zdecydowała o wstrzymaniu wszelkich wyjść, wycieczek, zawodów sportowych oraz innych wydarzeń.
Dyrekcja apeluje też o nieprzysyłanie do szkoły dzieci z podwyższoną temperaturą oraz innymi niebezpiecznymi sytuacjami i symptomami.

.………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacji na temat projektu „OSTROŁĘCKIE SZKOŁY KOMPETENCJI” realizowanego w naszym Ośrodku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt Ostrołęckie Szkoły Kompetencji
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Państwo,
zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim. Dzięki współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, konsultantów wojewódzkich oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie powstał Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.
Celem publikacji jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej. Zostały w niej zamieszczone wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka, jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został także zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np. dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Publikacja ma ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie
do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.
Mazowiecki Informator przyczyni się do wsparcia rządowego programu „Za Życie”, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Program zakłada podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
Informator jest do pobrania na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/mazowiecki-informator-dla-rodzicow-i-opiekunow-dziecka-z-niepelnosprawnoscia.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listem do Rodziców „Dlaczego warto czytać dzieciom książki?”, który porusza kwestie promujące czytelnictwo, istotne dla wszechstronnego rozwoju uczniów.
List do rodziców SOSW
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Rodzice,
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi organizowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka.
WYTYCZNE – WWRD
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze Strategią Oświatową Miasta Ostrołęki na lata 2014 – 2020.
strategia oświatowa
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Rodzice,
z radością informujemy, że w naszym Ośrodku zrealizowany został projekt „Barwy Świata”, który uzyskał dofinansowanie z Urzędu Miasta w ramach otwartego konkursu z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wybrani uczniowie Ośrodka mieli możliwość doświadczyć różnorodności świata poprzez uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym na terenie naszej szkoły, wyjazd na 3 – dniową wycieczkę do Torunia, a także poprzez pogłębienie bądź poznanie nowych technik wyrazu artystycznego w trakcie wyjazdowych zajęć warsztatowych.
Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im Radość”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Urząd Wojewódzki w Warszawie pragnie zwrócić Państwa uwagę na możliwość otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy, którą udzielają podmioty
i organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załączniku przesłanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
pomoc
…………………………………………………………………………………………………………………………………

W Ośrodku funkcjonuje ŚWIETLICA SZKOLNA. Do jej głównych celów i zadań należy:

  • zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych – przede wszystkim dzieciom,
    których rodzice pracują oraz dojeżdżającym
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do nauki własnej
  • udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce
  • kształtowanie nawyków prawidłowej organizacji czasu wolnego
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnorodnych zajęć,np. plastycznych, origami, umuzykalniających, wycieczek i spacerów przyrodniczych, gier i zabaw – dydaktycznych, ruchowych, terenowych.

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15. – 16.30.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

W Ośrodku działa, w oparciu o autorski program mgr Doroty Tułodzieckiej i mgr Marzeny Żochowskiej, Klub dla Rodziców. Podczas spotkań, które mają zazwyczaj charakter warsztatowy, rodzice zdobywają wsparcie emocjonalne ze strony nauczycieli oraz fachową wiedzę, którą mogą wykorzystać przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Mają przy tym możliwość dzielenia się swoimi problemami wychowawczymi oraz spostrzeżeniami dotyczącymi ich rozwiązania. Spotkania klubu odbywają się na świetlicy szkolnej w godzinach popołudniowych (po zakończeniu zajęć lekcyjnych).
Ostatnie spotkanie Klubu dla Rodziców odbyło się 24 stycznia 2014r. Jego tematyka dotyczyła pierwszej pomocy przedmedycznej. Rodzice mieli możliwość poznania wiedzy teoretycznej z zakresu pierwszej pomocy, a także zastosowanie jej w praktyce poprzez ćwiczenia w parach i na fantomie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Część mieszkalna stanowi integralną część Specjalnego Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego w Ostrołęce i bezpośrednio podlega władzom Ośrodka. Dzieci i młodzież przyjmowane są do części mieszkalnej na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, za zgodą (na prośbę) rodziców i na podstawie skierowania organu prowadzącego. Jesteśmy całodobową placówką opiekuńczo –  wychowawczą dysponującą 26 miejscami, pokoje są 4  – 5 osobowe o dobrym standardzie. Służymy dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze pełnej akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa.

W części mieszkalnej zatrudniona jest wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy wychowawcy posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne z zakresu pedagogiki specjalnej. Wychowawcy systematycznie wzbogacają swoją wiedzę zawodową, doskonaląc się na różnego rodzaju kursach kwalifikacyjnych doskonalących ich warsztat pracy. Kadrę pedagogiczną cechuje fachowość i duże doświadczenie pedagogiczne.

Wychowawcy organizują pracę w przydzielonych grupach, kontrolują wyniki nauczania, pomagają w nauce. Celem ich działań jest przyzwyczajenie młodych ludzi do samodzielnego życia, funkcjonowania w grupie, wyrobienie poczucia odpowiedzialności oraz nauczenie właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań.

Pomagamy rodzinom naszych podopiecznych rozwiązywać problemy życia codziennego. Współpracujemy z różnymi instytucjami (Starostwa Powiatowe, PCPR-y, Sądy, kuratorzy, PFRON, Urzędy Miejskie, MOPS-y, GOPS-y, Policja).

Ważnym ogniwem pracy placówki jest działający w jego ramach Samorząd Wychowanków, dzięki któremu dzieci uczą się samorządności i samodzielności pełniąc określone funkcje w grupach. W ramach działalności Samorządu Wychowanków organizowane są różnorakie konkursy, turnieje, dyskoteki, imprezy okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Wszystkie sprawy dotyczące życia w części mieszkalnej omawiane są podczas cotygodniowych apeli. W ramach Samorządu działają sekcje: porządkowa, kulturalno – rozrywkowa, sportowa.

Dzieci i młodzież przebywające w części mieszkalnej uczą się prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania i współpracy w grupie społecznej. Wykształcają w sobie także poczucie wzajemnego szacunku, umiejętność dokonywania właściwych wyborów oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach, a co najważniejsze przy pełnej akceptacji i życzliwej pomocy wychowawców uczniowie zamieszkujący internat czują się bezpieczni i dowartościowani.

Pobyt w części mieszkalnej, poza zapewnieniem zakwaterowania, uczy wychowanków systematyczności, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, zapoznaje ich z zasadami bezpieczeństwa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………