Samorządy

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem społeczności szkolnej, jej interesów, potrzeb i inicjatyw. Jest to organizacja zrzeszająca uczniów Ośrodka. Samorząd współpracuje z Dyrekcją, Radą Rodziców, a także Samorządem Części Mieszkalnej (Internatu).
Samorząd podejmuje działania w różnych sferach życia szkoły w oparciu o następujące dokumenty: Program Wychowawczo – Profilaktyczny SOSW, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.
Rada Samorządu Uczniowskiego czuwa nad respektowaniem praw dziecka, przestrzeganiem regulaminu ucznia. Jest współorganizatorem życia kulturalno – rozrywkowego, strażnikiem ładu i porządku na terenie Ośrodka.
We wrześniu 2019r. odbyły się wybory do Samorządów Klasowych. Spośród wybranych osób wyłoniono 20 kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Następnie uczniowie, głosując na swojego kandydata, wybrali przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Po przeliczeniu głosów okazało się, że przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Wiktoria, uczennica Szkoły Podstawowej. Na jej zastępcę wybrano Kamila, ucznia szkoły Przysposabiającej do Pracy. Sekretarzem została Wiktoria, uczennica Szkoły Podstawowej. Gratulujemy nowej Radzie Samorządu Uczniowskiego.

W roku szkolnym 2019/2020 samorządność w szkole realizowana będzie poprzez:

  • organizację apeli szkolnych
  • współorganizację uroczystości i imprez szkolnych
  • organizację dyskotek szkolnych
  • powołanie straży porządkowej na terenie Ośrodka (wyznaczenie klas dyżurujących, rozplanowanie dyżurów)
    Zasady pełnienia dyżurów uczniowskich
  • prowadzenie gazetki samorządowej (zawierającej informacje okolicznościowe, wiadomości promujące kulturalny tryb życia).

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są panie – Maria Wiktorska, Marta Grabowska, Wioleta Grzyb oraz pan Adam Nowacki.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Samorząd Wychowanków

Samorząd Części Mieszkalnej (Internatu) reprezentuje interesy i potrzeby społeczności wychowanków Ośrodka, współpracując z Dyrekcją, kierownictwem i wychowawcami Reprezentacja wychowanków czuwa nad respektowaniem praw dziecka, organizuje życie kulturalne na terenie placówki.
Podejmowane działania mają na celu: rozwijanie pomocy koleżeńskiej, pomoc w odrabianiu lekcji, wspieranie dzieci młodszych i słabszych. Wychowankowie lubią wspólnie spędzać czas organizując różne imprezy, zabawy i zawody sportowe.
We wrześniu 2019r. odbyły się wybory do samorządu. Po demokratycznym głosowaniu ukonstytuował się następujący skład: przewodnicząca, jej zastępca i sekretarz.
Na terenie Części Mieszkalnej działają następujące sekcje – sportowa, porządkowa, gospodarcza.
Samorząd wychowanków Ośrodka działa pod opieką jednego z wychowawców.