Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

Deklaracja dostępności

 Deklaracja dostępności

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sosw.ostroleka.pl

Data publikacji strony internetowej: 24-01-2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18-09-2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Michał Gawek, mail :  michal.gawek@sosw.ostroleka.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 029 760 22 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia, jedno znajduje się od  ulicy Traugutta drugie wejście od parkingu. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajdują się podjazdy  dla wózków. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku znajduję się winda. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.  Przed budynkiem wyznaczono  miejsca  parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W Ośrodku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.