Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

Zajęcia

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE UKIERUNKOWANE NA TERAPIĘ MOWY
I KOMUNIKACJI

Celem zajęć jest zapewnienie uczniom jak najpełniejszego kontaktu z otoczeniem,
na miarę najwyższych, indywidualnych możliwości. Wspomaganie rozwoju mowy biernej (to,
co dziecko rozumie) i czynnej (to, co potrafi wypowiedzieć) opiera się na programie terapii logopedycznej opracowanym indywidualnie dla każdego dziecka z uwzględnieniem sfery najbliższego rozwoju w zakresie komunikacji językowej.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia komunikacji wspomagającej
lub alternatywnej z wykorzystaniem piktogramów (systemu znakowo – obrazkowego). Na zajęciach wykorzystywane są m. in. profesjonalne multimedialne programy logopedyczne i edukacyjne, co ma pozytywny wpływ na motywację do podejmowania wysiłku artykulacyjnego i pokonywania własnych ograniczeń.
Zajęcia prowadzą – mgr Jolanta Sznyter, mgr Monika Lenkiewicz, mgr Anna Kozłowska.

Zajęcia REWALIDACYJNE W ZAKRESIE DOSKONALENIA TECHNIK SZKOLNYCH ORAZ USPRAWNIANIA ZABURZONYCH FUNKCJI PERCEPCYJNO – MOTORYCZNYCH

Zajęcia są formą terapii pedagogicznej, czyli specjalistycznych działań mających na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu, m. in.
z zaburzeniami funkcji wzrokowych i słuchowych, orientacji przestrzennej i autoorientacji; opóźnieniem rozwoju ruchowego oraz sprawności manualnej, o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych.
Na podstawie wieloaspektowej diagnozy dla każdego dziecka konstruowany jest indywidualny program terapeutyczny oraz dobierane są metody pracy odpowiednie do indywidualnych możliwości dziecka
zgodnie z jego sferą aktualnego i najbliższego rozwoju.
Zajęcia prowadzą – mgr Marzena Golon, mgr Lidia Krystosik, mgr Bożena Godzieba.

Zajęcia REWALIDACYJNE W ZAKRESIE ROZWIJANIA SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ

Głównym celem zajęć jest podnoszenie ogólnej sprawności organizmu poprzez zwiększenie zakresu ruchów w stawach, wzmacnianie siły mięśni, a także stymulowanie rozwoju umysłowego – zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.
Do celów szczegółowych zajęć należy m. in. korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała, doprowadzanie jej o ile to możliwe,  do stanu prawidłowego; wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; stymulacja koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzrokowo – słuchowej oraz wzrokowo – ruchowo – czuciowej; pedagogizacja rodziców.
Zajęcia prowadzi mgr Monika Kupis.

1829_1

Zajęcia z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia metodą SI określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia
i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli ogólniej jakość funkcjonowania systemów sensorycznych. Jednak, gdy odbiór i selekcja bodźców sensorycznych są nieprawidłowe mamy do czynienia z zaburzeniem integracji sensorycznej,
co uniemożliwia dziecku właściwe reagowanie w różnych sytuacjach.
Metoda Terapii Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci:
– z trudnościami w uczeniu się,
– z problemami z koncentracją uwagi,
– słabo czytających i piszących,
– ze wzmożoną aktywnością ruchową,
– z opóźnionym rozwojem mowy,
– z trudnościami w uczeniu się nowych umiejętności ruchowych,
– z kłopotami w nabywaniu umiejętności samoobsługowych,
– zbyt dużą lub zbyt małą wrażliwością na określone smaki, zapachy, dźwięki, bodźce dotykowe, wzrokowe i ruch,
– z niską samooceną,
– z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,
– z problemami z koordynacją ruchową.
Zaburzenia SI mogą mieć dwojaki charakter:
– podwrażliwości sensorycznej,
– nadwrażliwości sensorycznej.
Mogą one występować w obrębie wszystkich zmysłów, jak również współwystępować.
Terapia integracji sensorycznej polega na tym, aby w przyjaznym otoczeniu (zjeżdżalnie, huśtawki, piłki, liny do wspinania) dziecko, pod okiem terapeuty, uczyło się w efektywny sposób automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne.
Właściwy przebieg wszystkich procesów integracji sensorycznej warunkuje prawidłowy rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka.
Zajęcia prowadzi Karolina Grabowska i Ewa Karpińska.

terapia-si

Zajęcia REWALIDACYJNE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO – EMOCJONALNE

Psycholog – na podstawie własnych badań, obserwacji oraz zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznych – określa we współpracy z nauczycielami i wychowawcami program oddziaływań kompensacyjnych i terapeutycznych oraz formy i sposoby udzielania pomocy uczniom.
Zajęcia prowadzone są w formie terapii indywidualnej lub grupowej. Psycholog udziela porad i pomocy uczniom, którzy mają trudności w kontaktach z rówieśnikami w danym środowisku (w tym
w środowisku rodzinnym). Pomaga uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży z trudnościami wychowawczymi. Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego.
Zajęcia prowadzi mgr Szymon Załuska.

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.