Od dnia 9 listopada 2020r. będą obowiązywały nowe zasady dotyczące funkcjonowania szkół.
Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że od 9 do 29 listopada 2020r. „dyrektorzy (…) specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (…) będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania”.
W związku z powyższym, w trosce o dobro naszych uczniów, nauka w szkołach funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, nadal odbywać się będzie w trybie stacjonarnym (zajęcia na terenie placówki).
Nauka w szkołach kontynuowana będzie w oparciu o „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, obowiązujące w SOSzW im. ks. J. Twardowskiego w Ostrołęce od dnia 1 września 2020r.”.
Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dzięki których chronimy zdrowie i życie własne oraz innych osób.

 

 

 


Samorząd Uczniowski, po raz kolejny, zachęca uczniów Ośrodka do dołączenia do ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Do końca maja 2021r. uczniowie mogą zbierać  monety 1, 2, 5 groszowe. Zebrane pieniążki można przekazać do sali nr 11 a lub opiekunów samorządu. Zostaną one przekazane na pomoc dzieciom, które nie wychowują się w swoich rodzinach.
Warto pomagać … Dołącz i Ty!.


Od 24 października 2020r. (soboty) cały kraj znalazł się w strefie czerwonej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, „w przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły”.
W związku z powyższym, od 26.10.2020r. (poniedziałku) zajęcia w Szkole Podstawowej w klasach IV – VIII, Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz Szkole Branżowej, odbywać się będą w trybie stacjonarnym (zajęcia w Ośrodku).
Zwracamy także uwagę Rodziców i Uczniów na zapisy, które znalazły się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
„Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania”.
Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dzięki którym chronimy zdrowie i życie własne oraz innych osób.


Od 19 października 2020r. (poniedziałku) wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu szkół w strefach czerwonej i żółtej. Ostrołęka i powiat ostrołęcki znajdują się aktualnie w strefie żółtej.
W szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce – Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz Szkole Branżowejnauka odbywa się w trybie stacjonarnym (nie zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe).


Z tej okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Dariusz Piontkowski złożył nauczycielom oraz pracownikom oświaty najlepsze życzenia.
W liście skierowanym do dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych podziękował za wysiłek wkładany w proces nauczania i wychowania. Minister wyraził również wdzięczność za wspieranie uczniów i ich rodziców w okresie czasowego zawieszenia zajęć oraz pełne rozsądku i odpowiedzialności podejście do kwestii bezpieczeństwa.

List Ministra Edukacji_Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Od 10 października 2020r. (soboty) cały kraj jest objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej – poinformował dr Adam Niedzielski, Minister Zdrowia.
Na obszarze czerwonym i żółtym jest obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej (także w komunikacji miejskiej) niezależnie od odległości 1,5 m między osobami.
Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży.
W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem wymagane jest przedstawienie, na żądanie policji lub staży miejskiej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, m. in. niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

2 października na całym świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2016 r.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce włącza się w akcję poprzez rozpropagowanie informacji wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji oraz społeczności lokalnej.

– Głównym hasłem tegorocznej akcji są jakże wymowne słowa – „Stop przemocy w rodzinie”. Dodatkowo na plakacie pojawiła się informacja mająca na celu uświadomienie społeczeństwu, że na przemoc nie możemy pozostawać obojętni. W przypadku pojawienia się takiej sytuacji powinniśmy reagować Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy nie milcz! Skontaktuj się z nami! – mówi Mariusz Łuba, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce.

Więcej przeczytacie pod adresem: 
https://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/miedzynarodowy_dzien_bez_przemocy