Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

INTERNAT

Część mieszkalna stanowi integralną część Specjalnego Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego w Ostrołęce i bezpośrednio podlega władzom Ośrodka. Dzieci i młodzież przyjmowane są do części mieszkalnej na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, za zgodą (na prośbę) rodziców i na podstawie skierowania organu prowadzącego. Jesteśmy całodobową placówką opiekuńczo –  wychowawczą dysponującą 26 miejscami, pokoje są 4  – 5 osobowe o dobrym standardzie. Służymy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze pełnej akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa.

W części mieszkalnej zatrudniona jest wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy wychowawcy posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne z zakresu pedagogiki specjalnej. Wychowawcy systematycznie wzbogacają swoją wiedzę zawodową, doskonaląc się na różnego rodzaju kursach kwalifikacyjnych doskonalących ich warsztat pracy. Kadrę pedagogiczną cechuje fachowość i duże doświadczenie pedagogiczne.

Wychowawcy organizują pracę w przydzielonych grupach, kontrolują wyniki nauczania, pomagają w nauce. Celem ich działań jest przyzwyczajenie młodych ludzi do samodzielnego życia, funkcjonowania w grupie, wyrobienie poczucia odpowiedzialności oraz nauczenie właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań.

Pomagamy rodzinom naszych podopiecznych rozwiązywać problemy życia codziennego. Współpracujemy z różnymi instytucjami (Starostwa Powiatowe, PCPR-y, Sądy, kuratorzy, PFRON, Urzędy Miejskie, MOPS-y, GOPS-y, Policja).

Ważnym ogniwem pracy placówki jest działający w jego ramach Samorząd Wychowanków, dzięki któremu dzieci uczą się samorządności i samodzielności pełniąc określone funkcje w grupach. W ramach działalności Samorządu Wychowanków organizowane są różnorakie konkursy, turnieje, dyskoteki, imprezy okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Wszystkie sprawy dotyczące życia w części mieszkalnej omawiane są podczas cotygodniowych apeli. W ramach Samorządu działają sekcje: porządkowa, kulturalno – rozrywkowa, sportowa.

Dzieci i młodzież przebywające w części mieszkalnej uczą się prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania i współpracy w grupie społecznej. Wykształcają w sobie także poczucie wzajemnego szacunku, umiejętność dokonywania właściwych wyborów oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach, a co najważniejsze przy pełnej akceptacji i życzliwej pomocy wychowawców uczniowie zamieszkujący internat czują się bezpieczni i dowartościowani.

Pobyt w części mieszkalnej, poza zapewnieniem zakwaterowania, uczy wychowanków systematyczności, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, zapoznaje ich z zasadami bezpieczeństwa.

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.