Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się  z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Dane adresowe

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. R. Traugutta 9
07-410 Ostrołęka
Tel. 029 760 22 37
Fax. 029 760 22 37
e-mail: soswostroleka@op.pl

Status prawny

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostrołęce działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),
3) Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce,
4) Regulaminu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce.

Organizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce

Organizację Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce określa Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce, stanowiący załącznik  nr 1  do Uchwały 106 Rady Pedagogicznej SOSW z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian i wprowadzenia ujednoliconego Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce.

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Ostrołęce kieruje  Dyrektor Ośrodka, który realizuje zadania przy pomocy  Wicedyrektora, Kierownika i Głównego Księgowego.

W strukturze organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce znajduje się:

 • część mieszkalna,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo,
 • Gimnazjum Specjalne dla uczniów upośledzonych umysłowo,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 

Kierownictwo

Dyrektor Ośrodka
Dyrektor Ośrodka – Katarzyna Bobrowska
Tel./fax  029 760 22 37

Wicedyrektor Ośrodka
Wicedyrektor Ośrodka – Małgorzata Szewczyk
Tel./fax 029 760 22 37

Kierownik
Kierownik – Justyna Cichowska
Tel. 029 760 27 57
Fax 029 760 22 37

Kadra

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostrołęce zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

 • W szkołach i Ośrodku zatrudnieni są następujący pracownicy pedagogiczni:
  nauczyciele, w tym prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i terapię logopedyczną, psycholog szkolny, bibliotekarz, wychowawcy świetlicy szkolnej i grup wychowawczych.

Ośrodek zatrudnia następujących pracowników niepedagogicznych: główny księgowy, specjalista ds. ekonomicznych, specjalista ds. administracyjno – kadrowych, starsza pielęgniarka, woźna, sprzątaczki, praczka, kucharki, robotnik gospodarczy , kierowca, dozorca.

Rada Rodziców

Rada Rodziców zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.  2572 z późniejszymi zmianami).

Samorząd Uczniów

W roku szkolnym 2012/2013 na terenie szkół funkcjonuje 12 oddziałów,
do których uczęszcza  106 uczniów – dane z dnia 30.09.2012.
Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowski.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Wychowanków

W roku szkolnym 2012/2013 na terenie Ośrodka funkcjonuje 2 grupy wychowawcze,
w których jest  24 wychowanków – dane z dnia 30.09.2012.
Spośród wychowanków  wybierany jest Samorząd Wychowanków.
Regulamin Samorządu Wychowanków

Tryb działania

Tryb działania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego określają w szczególności następujące przepisy:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572,
  z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
  z późn. zm.);
 3. ustaw z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
  Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 4. akty wykonawcze do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 5. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce z załącznikami,
 6. Regulaminu organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Ostrołęce.

Prowadzone archiwa

Archiwum Zakładowe przechowuje:

 • Dokumentację przebiegu nauczania szkół i pracy  wychowawczo – opiekuńczej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Ostrołęce;
 • Akta osobowe i płacowe pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  w Ostrołęce;
 • Materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce;

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r.
  Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 nr 97 poz. 624);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635
  z późn. zm.).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ostrołęce regulują w szczególności przepisy :

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
  z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
  z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
  Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Główne zasady załatwiania spraw przez Ośrodek :

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami,
 • terminowo, bez zbędnej zwłoki,
 • przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
 • przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania,

Sprawy są załatwiane w formie pisemnej lub innej, jeżeli określona sprawa tego wymaga.
Istotnym warunkiem załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Ostrołęce załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia.

Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia pisma wraz
z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
(z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy). Dotyczy to zarówno spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych, jak również innych spraw związanych
z zakresem działania Ośrodka.

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, termin jej rozpatrzenia co do istoty albo w inny sposób jej zakończenie, wynosi jeden miesiąc od dnia wniesienia sprawy do Ośrodka.

W przypadkach przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Godziny pracy Sekretariatu i Księgowości:
poniedziałek – piątek: 745 – 1545


Dyrektor lub upoważniony przez niego Wicedyrektor przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek  w godzinach: 800-1000 i piątek 1200-1600 lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.
Sekretariat  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce odsługuje interesantów
w dni robocze w godzinach: 745-1545.

Sekretariat:

 • przyjmuje podania, wnioski i pisma ( korespondencję można kierować również drogą elektroniczną), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostrołęce nie udziela
  na korespondencję , w tym otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
  poz. 1071   ze zm.).Zgodnie z ww. art. 63 § 2 K.p.a. treść kierowanej korespondencji
  (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

– osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
– adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu),
– przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 • udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw.

Przykładowe procedury postepowania w określonej sprawie:

Procedura przyjęcia do SOSW w Ostrołęce,
Procedura przyjęcia do szkół w SOSW w Ostrołęce,
Procedura przyjęcia do świetlicy szkolnej,
Procedura zwolnienia dziecka z zajęć wychowania fizycznego,
Procedura wydłużenia etapu kształcenia,
Procedura wydania duplikatu świadectw szkolnych.

Oferty pracy i wyniki naboru

Brak

Wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013
Plan nadzory w załączeniu

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Ostrołęce
Wnioski z ewaluacji wewnętrznej za  rok 2011/2012 w załączeniu

Kontrola zarządcza

Oświadczenie Dyrektora o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie Dyrektora o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Zamówienia publiczne

Brak

Strona wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka) jedynie w celach statystycznych (anonimowych). Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.